SGS Putugam

SGS Puttugam

By Puttuadmin1 on 20 Dec 2020

भज गोविंदम १०: सत्पुरुषांचा सहवास मुक्तीच्या मार्गाकडे घेऊन जातो. (श्लोक ९)

सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्त्वम् | निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वम् निश्चलतत्त्वे जीवनमुक्तिः || ९ ||

By Puttuadmin1 on 25 Dec 2020

भज गोविंदम् 0६: व्यक्ती उपयुक्त योगदान देईपर्यंत त्याचे मोल असते. (श्लोक ५)

यावद् -वित्तोपार्जन सक्त: तावं निजपरिवारो रक्त: | पश्चा ज्जिवती जर्जर देहे वार्ताम् कोपी ना प्रच्छति गेहे || ५ ||

By Puttuadmin1 on 25 Dec 2020

भज गोविंदम् 0८: देवावर लक्ष केंद्रित होण्यासाठी मनास प्रशिक्षण द्यावे (श्लोक ७)

बाल स्तावत् क्रीडासक्त: तरुण स्तावत् तरुणीसक्त :। वृद्ध स्तावत्-चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणी कोपी न सक्त: || ७||

By Puttuadmin1 on 20 Dec 2020

भज गोविंदम् ०२: श्लोक १

भज गोविन्दं भज गोविंदम् गोविन्दं भज मूढमते । सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुकृङ्करणे ॥ १

By Puttuadmin1 on 25 Dec 2020

भज गोविंदम् ०४ शरीरावरील मोह सोडून द्या (श्लोक ३)

नारी स्तनभार नाभीदेशं द्रिष्टवामागा मोहावेशम् । एतन्मांस वसादी विकारम् मनसी विचिन्तया वारम् वारम्। तात्पर्य- एखाद्या युवतीचे सौन्दर्य पाहून त्याच्या मोहात पडू नका.